Huishoudelijk reglement E.H.B.O.
Leden

Art. 1
1. Gewone leden, zoals bedoeld in art. 6 van de Statuten, betalen aan de vereniging een jaarlijkse contributie.
2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering in haar jaarvergadering.
3. Aanmelding dient te geschieden bij de secretaris van de afdeling. Het bestuur beslist over de toelating.
4. Ongeacht het tijdstip van aanmelding is het lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Art. 2
Cursisten, zoals bedoeld in art.7 van de Statuten, zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.

Art. 3
Het lidmaatschap eindigt door:
a. door het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door het bestuur namens de afdeling;
d. ontzetting.

Art. 4
1. Opzegging door het lid dient ten minste een maand voor het einde van het verenigingsjaar, zoals bepaald in art. 22 van de Statuten, te geschieden middels een schriftelijke verklaring, gericht aan de secretaris van de afdeling.
2. Indien de opzegging niet voldoet aan de in lid 1 gestelde voorschriften, dan loopt het lidmaatschap tot de eerstvolgende datum, waarop rechtsgeldig kan worden opgezegd.

Art.5
1. Opzegging door het bestuur kan geschieden om redenen, vermeld in art.35 lid 1 onder c Boek II van het Burgerlijk Wetboek.
2. Art 4 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.
Art.6
1. Ontzetting of schorsing van een lid kan geschieden door de ledenvergadering.
2. Van een besluit van de ledenvergadering, zoals bedoeld in lid 1, staat geen beroep open.
3. Een aanzegging van een royement dient schriftelijk ”Aangetekend met ontvangstbevestiging” gedaan te worden aan het desbetreffende lid. De aanzegging dient op een zodanige termijn gedaan te zijn zodat het voor het geroyeerde lid mogelijke wordt gemaakt binnen zes weken na dagtekening beroep aan te tekenen bij het bestuur van de vereniging. Voor wat betreft de ontvangst van dit beroepsschrift geldt dat zij veertien dagen voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering dan wel Bijzondere Ledenvergadering dient te zijn ontvangen op het adres van de secretaris van de vereniging. Indien deze termijn niet kan worden nagekomen door het late tijdstip van aanzeggen van het Royement is het betreffende lid, voor wat betreft de beroepstermijn altijd in het voordeel.

Bestuur

Art. 7
Het rooster van aftreden, zoals bedoeld in art. 10 lid 4 van de Statuten, wordt jaarlijks door het bestuur opgemaakt. Het rooster wordt met de agenda van de eerstkomende jaarvergadering gezonden aan alle leden.

Art. 8
1. Een bestuurder kan te allen tijde door de ledenvergadering, waarbij ten minste de helft van het aantal leden is vertegenwoordigd, met een meerderheid van ten minste 2/3 van het totaal aantal stemmen, worden geschorst of ontslagen.
2. Art. 17 van de Statuten is van overeenkomstige toepassing.

Art. 9
1. De voorzitter wordt in functie benoemd door de ledenvergadering.
2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
3. Andere bestuursleden kunnen met een of meer specifieke taken worden belast.

Art. 10
1. De voorzitter is belast met de algemene leiding in de bestuurs – en ledenvergadering.
2. De voorzitter roept, de overige bestuurdersleden gehoord, een bestuurs- of ledenvergadering bijeen, indien hij dit nodig acht.

Art. 11
1. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het afschrift houden van alle uitgaande stukken, en het zorgvuldig bewaren en instandhouden van een archief.
2. De secretaris is belast mat de correcte inschrijving van alle relevante gegevens, die noodzakelijk zijn voor de inschrijving in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.
3. De secretaris is belast met het notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen. Door de voorzitter kan een ander (bestuurs) lid worden belast met het notuleren van de vergaderingen.
4. De secretaris is belast met het opmaken van een algemeen jaarverslag, dat in de jaarvergadering wordt besproken.

Art. 12
1.De penningmeester is belast met de zorg voor het beheer over de inkomsten van de afdeling. Hij/zij houdt daartoe een ordelijk overzicht van inkomsten en uitgaven bij.
2. De penningmeester is belast met het opmaken van de balans en een financieel verslag van het afgelopen verenigingsjaar, zoals bedoeld in art. 22 van de Statuten.
3. De balans en het financieel overzicht worden onderzocht door de kascommissie, zoals bedoeld in art. 19 van de Statuten. De kascommissie doet in de jaarvergadering verslag van haar bevindingen.
4. De balans en het financieel overzicht moeten door de ledenvergadering tijdens de jaarvergadering worden
goedgekeurd. Goedkeuring van het balans en het financieel overzicht geldt als decharge van de penningmeester.

Art. 13
1. Het bestuur vergadert zo dikwijs als het dit nodig acht.
2. Het bestuur kan in zijn vergaderingen leden of deskundigen uitnodigen, die door het bestuur kunnen worden gehoord dan wel om advies worden gevraagd. Een eventueel advies van de betreffende deskundige of lid is niet bindend. Een eventuele overname van een dergelijk advies kan wel worden voorgelegd aan de algemene of buitengewone ledenvergadering. Indien het algemeen belang direct in gevaar komt is het bestuur bevoegd direct te beslissen. Zij dient dan wel decharge te verzoeken aan de algemene of buitengewone ledenvergadering. Deze vergadering is uiteindelijk bevoegd het advies over te nemen of te weigeren. Een eventuele weigering is geldig met terugwerkende kracht.

Art. 14
1. Alle bestuursleden verrichten de hen opgedragen taken met de nodige zorgvuldigheid.
2. De bestuursleden kunnen te allen tijde door de ledenvergadering ter verantwoording worden geroepen. Zij zijn verplicht alle door de ledenvergadering verlangde inlichtingen te verschaffen, tenzij de Wet of het algemeen belang zich daarentegen verzetten.

Ledenvergadering

Art. 15
De ledenvergaderingen worden verdeeld in:
a. de jaarvergadering;
b. buitengewone vergaderingen.

Art. 16
1. De jaarvergadering wordt gehouden in de maand januari, februari of maart.
2. In de jaarvergadering komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:
a. het uitbrengen van een algemeen jaarverslag, een balans en financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar, zoals bedoeld in art. 22 van de Statuten;
b. het overleggen van een begroting voor het lopende verenigingsjaar;
c. het verkiezen van de bestuursleden.

Art. 17
1. Een buitengewone vergadering kan door het bestuur worden belegd, zo dikwijls het dit nodig acht.
2. Art. 15 van de Statuten is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.

Art. 18
1. Stemmingen geschieden in principe bij wijzen van handopsteking.
2. In geval van staking van stemmen wordt het besluit geacht niet te zijn totstandgekomen.
Art. 19
1. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes.
2. Personen zijn gekozen , als zij de meerderheid hebben behaald (de helft +1) van de aanwezigen, conform de Statuten en Huishoudelijk Reglement, stemgerichte leden.
3. Heeft niemand in de eerste ronde een meerderheid behaald, dan volgt een tweede ronde, waarin wordt gestemd over de twee personen, die in de eerste ronde het meeste stemmen heeft behaald.
4. In geval van staking van stemmen beslist het lot.

Art. 20
Naast jaar- en buitengewone vergaderingen kan door het bestuur worden besloten tot het houden van een openbare bijeenkomsten, die ook voor niet leden toegankelijk zijn.

Slotbepaling

Art. 21
In gevallen, waarin de Wet, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur.